big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2016-17 義務工作嘉許狀 銅獎
2016-17 義務工作嘉許狀 銅獎
007

義務工作嘉許狀 銅獎
3信 余佳盈 銅獎
3望 馮曉瑩 銅獎
3望 張立衡 銅獎
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利