big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2016-17 義務工作嘉許狀 銅獎
2016-17 義務工作嘉許狀 銅獎
007

義務工作嘉許狀 銅獎
3信 余佳盈 銅獎
3望 馮曉瑩 銅獎
3望 張立衡 銅獎
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利