big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2015-16 本年度模範生獎
2015-16 本年度模範生獎
7474a


(初中組) 2H 方淑瓊
(高中組) 4H 葉卓倫

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利