big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2015-16 本年度模範生獎
2015-16 本年度模範生獎
7474a


(初中組) 2H 方淑瓊
(高中組) 4H 葉卓倫

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利