big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2018-19 第五屆「成功在望」啟勵雜藝比賽 扯鈴單拋轉身賽
2018-19 第五屆「成功在望」啟勵雜藝比賽 扯鈴單拋轉身賽


A:(中) 第五屆「成功在望」啟勵雜藝比賽 扯鈴單拋轉身賽

4信

(英) LEUNG CHUN IN

(中) 梁進賢

季軍

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利