big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2018-19 第五屆「成功在望」啟勵雜藝比賽 扯鈴單拋轉身賽
2018-19 第五屆「成功在望」啟勵雜藝比賽 扯鈴單拋轉身賽


A:(中) 第五屆「成功在望」啟勵雜藝比賽 扯鈴單拋轉身賽

4信

(英) LEUNG CHUN IN

(中) 梁進賢

季軍

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利