big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2017「明日之星」計劃 — 上游獎學金
2017「明日之星」計劃 — 上游獎學金


038

2017「明日之星」計劃 — 上游獎學金   每人獲得5000元
4信 李業華
4望 王靖雯
5望 袁永華
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利