big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2017「明日之星」計劃 — 上游獎學金
2017「明日之星」計劃 — 上游獎學金


038

2017「明日之星」計劃 — 上游獎學金   每人獲得5000元
4信 李業華
4望 王靖雯
5望 袁永華
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利