big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2015-16 年度第四屆聯校會計學比賽(冠軍)
2015-16 年度第四屆聯校會計學比賽(冠軍)
66

2015-16年度第四屆聯校會計學比賽(冠軍)  各得書券$300
5望 楊國忠
5望 梁展嵐
5信 黃嘉煒
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利