big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 年度第四屆聯校會計學比賽(冠軍)
2015-16 年度第四屆聯校會計學比賽(冠軍)
66

2015-16年度第四屆聯校會計學比賽(冠軍)  各得書券$300
5望 楊國忠
5望 梁展嵐
5信 黃嘉煒
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利