big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 全港學界微型小說創作比賽嘉許狀
2013-14 全港學界微型小說創作比賽嘉許狀
學界小說比賽。

6H 13 TAN JIA QI 譚嘉琪
6H 17 YIP CHUN TING 葉俊婷
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利