big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2013-14 全港學界微型小說創作比賽嘉許狀
2013-14 全港學界微型小說創作比賽嘉許狀
學界小說比賽。

6H 13 TAN JIA QI 譚嘉琪
6H 17 YIP CHUN TING 葉俊婷
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利