big_banner_eng-04
Home > School News
2019-20 各院校校長推薦計劃學生名單

香港大學聯招校長推薦計劃:

6F余佳盈

6H方淑琼

6H張立衡

內地高等阮校免試招生校長推薦計劃:

6H方淑琼

6H張俊豪

6H彭俊朗

6H溫嘉熙

6H龔殷川

職業訓練局校長推薦計劃:

6H 游欣彤

台灣大學聯招升學薦:

6F胡浩賢

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利