big_banner_eng-02
Home > Achievements > Media Coverings > Sept 2017_天使心No.136 _ 偉強校長分享開學減壓4式
Sept 2017_天使心No.136 _ 偉強校長分享開學減壓4式
1

2
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利