big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2017-18 F.3 Academic Awards
2017-18 F.3 Academic Awards
3M7A6222

3M7A6224

3M7A6236

3望

(英) FANG SHUQIONG

(中) 方淑琼

中國語文(Chi Class) (1st), 數學 (2nd), 基本商業 (1st), 資訊及通訊科技 (1st), 普通話 (1st), 中國歷史 (1st), 經濟 (1st), 物理 (1st)

3望

(英) HO CHUN FA

(中) 何震徽

中國語文(Chi Class) (2nd), 數學 (1st), 通識教育 (3rd), 歷史 (1st)

3愛

(英) NISHA-ROZZI

(中) 麗莎

非華語中國語文(NCS Class) (1st)

3愛

(英) TAYIBIA-KAYANI

(中) 易美琪

非華語中國語文(NCS Class) (2nd), 英國語文 (2nd)

3愛

(英) MARYAM-ASHFAQ

(中) 范美琳

英國語文 (1st)

3愛

(英) ALI HARIS

(中) 羅華杰

英國語文 (3rd)

3望

(英) CHEUNG LAP HANG

(中) 張立衡

數學 (3rd), 通識教育 (1st), 物理 (1st)

3望

(英) YAU YAN TUNG

(中) 游欣彤

通識教育 (2nd)

3信

(英) YU KAI YING

(中) 余佳盈

普通話 (1st), 地理 (1st) , 科技與生活 (1st), 化學 (1st)

3信

(英) TANG PO YUE

(中) 鄧寶如

生物 (1st)

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利