big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2017-18 家教會獎學金,題目:樂於助人
2017-18 家教會獎學金,題目:樂於助人
3M7A6273

1望

(英) LEUNG WAI SUM

(中) 梁惠深

 

2愛

(英) AMIN ISLAM

(中) 艾偉文

 

3愛

(英) KHAN OMAR ALI

(中) 簡奧馬阿利

 

4信

(英) LAM YAT

(中) 林一

 

5望

(英) DENG XIFEN

(中) 鄧稀芬

 

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利