big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2017-18 閱讀大使卓越服務表現獎
2017-18 閱讀大使卓越服務表現獎
3M7A6115

2望

(英) PUN HO KWAN

(中) 潘昊君

 

 

3望

(英) CHOI LOK KWAN

(中) 蔡樂君

 

 

3望

(英) CHOY LOK YIU

(中) 蔡樂饒

 

 

4望

(英) FANG SHUQIONG

(中) 方淑琼

 

 

4望

(英) CHEUNG LAP HANG

(中) 張立衡

 

 

4望

(英) HO CHUN HEI JASON

(中) 何駿晞

 

 


 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利