big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2017-18 輔導領袖生服務表現獎
2017-18 輔導領袖生服務表現獎
3M7A6108

2望

(英) LAM WING SUET

(中) 林穎雪

輔導領袖生傑出服務表現獎

3愛

(英) RAZA MOUSAN

(中) 簡智強

4望

(英) SHAHID SAKINA ATTARIA

(中) 沙琪娜

4望

(英) HO CHUN HEI JASON

(中) 何駿晞

5望

(英) DENG XIFEN

(中) 鄧稀芬

3M7A6110

2信

(英) CHAN TSZ HIN

(中) 陳子軒

輔導領袖生服務表現獎

以上獎項分別有37位同學獲得,現在由4信蕭梓樑同學代領

2望

(英) CHIN WING SHAN

(中) 錢穎珊

2愛

(英) FALAK AKHTAR

(中) 夏雅花

2愛

(英) SIMRANDEEP-KAUR

(中) 詩敏

2愛

(英) AMIN ISLAM

(中) 艾偉文

2愛

(英) KHAN ABRAR HUSSAIN

(中) 簡阿巴夏山

3信

(英) MAK WAI KWAN

(中) 麥慧筠

3信

(英) YUEN CHEUK LAM

(中) 袁琸琳

3信

(英) AU-YEUNG HIN

(中) 歐陽軒

3信

(英) WONG CHUN KA

(中) 黃俊嘉

3信

(英) ZHOU JUNCHENG

(中) 周峻程

3望

(英) CHAN YIM PING

(中) 陳豔萍

3望

(英) CHOI LOK KWAN

(中) 蔡樂君

3望

(英) CHOY LOK YIU

(中) 蔡樂饒

3望

(英) LAM WING YUI

(中) 林穎銳

3望

(英) LAW HAU SZE

(中) 羅巧思

4信

(英) TANG PO YUE

(中) 鄧寶如

4信

(英) YU KAI YING

(中) 余佳盈

4信

(英) SIU TSZ LEUNG

(中) 蕭梓樑

4信

(英) YUNG TSZ SHUN

(中) 翁梓淳

4望

(英) FANG SHUQIONG

(中) 方淑琼

4望

(英) FUNG HIU YING

(中) 馮曉瑩

4望

(英) SO KIT WING

(中) 蘇潔穎

4望

(英) YAU YAN TUNG

(中) 游欣彤

4望

(英) TSUI WING TUNG

(中) 徐詠彤

4望

(英) CHEUNG LAP HANG

(中) 張立衡

4望

(英) PANG CHUN LONG

(中) 彭俊朗

4愛

(英) HAJRA ASIF

(中) 思斐未

5信

(英) KU KA LAM

(中) 顧家琳

5信

(英) CHOW TSZ CHUN

(中) 周梓俊

5信

(英) SO CHING HO

(中) 蘇靖皓

5望

(英) CHAN KA LAM

(中) 陳嘉琳

5望

(英) HEUNG YIN HANG

(中) 香彥行

5望

(英) WANG JINGWEN

(中) 王靖雯

5望

(英) HEUNG KING HON

(中) 香景瀚

5望

(英) SUN YUI HIN

(中) 辛睿軒

5愛

(英) MAHMOOD FAKHRA SAJID

(中) 花琪

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利