big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2015-16 嘉智精英獎勵計劃
2015-16 嘉智精英獎勵計劃
7575aa75ab75ac75b

金獎 (學生分別獲得獎學金$200)

一望 陳艷萍 四望 袁穎儀
二信 余佳盈 五望 陳紫棋
三信 何子睿 五望 程陳婉昊
三望 王靖雯 五望 徐佳樂
四信 吳詠茵 五望 呂穎茵
四信 黃詠恩 五望 帥詠恩
四信 林文翰 五望 楊敏儀
四信 袁永華 五望 呂永康
四望 陳嘉琪 五望 余嘉杰
四望 羅栢泳

銀獎 (學生分別獲得獎學金$100)

一望 蔡樂君 三信 盧建國
一望 林穎銳 三信 蘇靖皓
一望 葉子晴 三信 黃家豪
三信 陳詠欣 三信 余傲躍
三信 顧家琳 三望 陳嘉琳
三信 黃敏儀 三望 林伊諾
三信 張晉豪 四信 張伊琦
三信 周梓俊 四信 趙文韜
三信 范朗賢 四信 鍾卓泓
三信 樊肇天 四望 黃曉霖
三信 劉仲恒 四愛 沙迪娜
三信 李業華 五望 鄧丹瑤


 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利