big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2012-13 學生課堂秩序提升計劃
2012-13 學生課堂秩序提升計劃

優秀表現班別:

2望班、3望班、4愛班、5愛班、5真班
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利