big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2020-21 蔡樂君同學獲應用學習獎學金
2020-21 蔡樂君同學獲應用學習獎學金
本校中六級蔡樂君同學於應用學習課程中學習表現優秀,獲得2019/20學年應用學習獎學金一千元和證書以示嘉許。其獎學金由羅氏慈基金及教育局合辦,希望透過獎學金,鼓勵有理想和幹勁的年青人努力向上,向自己的目標進發,創造自己的價值。


151

1100
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利