big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2020-2021 各院校校長推薦計劃學生名單
2020-2021 各院校校長推薦計劃學生名單


香港大學聯招校長推薦計劃:

F6 蔡樂君

F6 劉意

F6 陳妙斐


內地高等阮校免試招生校長推薦計劃:

F6 鄭智成

F6 周峻程

F6 陳艷萍

F6 楊哲怡

F6 葉子晴

F6 劉意


台灣大學聯招升學推薦:

F6 吳弘希

F6 李瀚基

F6 梁進賢

F6 歐陽軒

F6 呂柏熙

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利