big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2018-19 義務工作嘉許狀(銅狀),由社會福利署頒發
2018-19 義務工作嘉許狀(銅狀),由社會福利署頒發


A:(中) 義務工作嘉許狀銅狀),由社會福利署頒

班別

學生姓名

Item項目

1望

(英) CHAN YI KIU

(中) 陳伊喬

服務50小時以上

3望

(英) LAM WING SUET

(中) 林泳雪

4信

(英) NG YUEN CHING

(中) 吳阮晴

B:(中) 另外,獲得義務工作嘉許狀(銀狀)

5望

(英) CHEUNG LAP HANG

(中) 張立衡

服務100小時以上

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利