big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2018-19 本校李芮苧同學獲得羅氏慈善基金 - 應用學習獎學金
2018-19 本校李芮苧同學獲得羅氏慈善基金 - 應用學習獎學金
99

於2018年12月08日假拔萃男書院舉行應用學習獎學金頒獎禮。由創新及科技局楊偉雄局長蒞臨主禮。我校中五級李芮苧同學於應用學習課程中學習表現優秀,獲得2018學年應用學習獎學金以示嘉許。
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利