big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2017-2018Tuen Mun District Dance Competition
2017-2018Tuen Mun District Dance Competition
3M7A6187

1望

(英) CAI CHI YING

(中) 蔡智瑩

銀奬

1望

(英) LEUNG WAI SUM

(中) 梁惠深

1望

(英) LI JIAYI

(中) 李佳怡

3望

(英) CHAN YIM PING

(中) 陳豔萍

4信

(英) YU KAI YING

(中) 余佳盈

4信

(英) TANG PO YUE

(中) 鄧寶如

4望

(英) SO KIT WING

(中) 蘇潔穎

4望

(英) TSUI WING TUNG

(中) 徐詠彤

5望

(英) HEUNG YIN HANG

(中) 香彥行

5望

(英) ONG CORLISS

(中) 王可麗詩

5望

(英) WANG JINGWEN

(中) 王靖雯

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利