big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2017-18 王靖雯同學榮獲關懷融合獎學金
2017-18 王靖雯同學榮獲關懷融合獎學金
1

2

3

王靖雯同學榮獲第36屆蜆殼/港島青商展能學童奬學金$3000。此奬項頒予最多五名在普通學校就讀的學生,由於王靖雯擔任輔導領袖生,關懷有需要的學弟妹,對推動校內的共融學習有積極作用,因此獲「關懷融合學生奬」,除了獲奬學金$3000 ,還有證書奬狀及精美紀念品。
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利