big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2015-16 余佳盈獲宏思慈善基金主辦「2016全港新來港學童獎勵計劃」榮獲「學業進步獎」
2015-16 余佳盈獲宏思慈善基金主辦「2016全港新來港學童獎勵計劃」榮獲「學業進步獎」
01
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利