big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2010-11 Boys Scouts gold awards
2010-11 Boys Scouts gold awards

 

本校自1990年起連續20年積極推動童軍運動,獲香港童軍總會頒發金狀,以資表揚。

來年本校更加開辦深資童軍支部,繼續推動童軍運動,培育青少年。

 

event_43

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利