big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2014-15 年度屯門區傑出學生頒獎禮及傑生真情對話
2014-15 年度屯門區傑出學生頒獎禮及傑生真情對話

4


1 3

 

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利