big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 第五十屆校際舞蹈節比賽中榮獲優等獎
2013-14 第五十屆校際舞蹈節比賽中榮獲優等獎
B49A5191

B49A5246


班別

座號

姓名

1

3H

24

羅恩進

2

3H

26

吳穎灝

3

3H

15

楊敏儀

4

4 F

3

黎芷瑤

5

4 F

5

莫淑芬

6

4 F

8

阮茵茵

7

4 F

10

胡美穎

8

4H

2

9

4H

8

黃薪澍

10

5H

12

田楚楚

11

5H

20

劉剛華

12

5H

6

何悅雯

13

5H

9

容倩凌

14

5L

3

陳蘊琳

15

5L

5

高穎珊

16

5L

1

陳靖雯

17

5L

9

謝佳雯

18

5 F

14

陳錠民

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利