big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2016-17年度第五屆聯校會計學比賽 (亞軍)
2016-17年度第五屆聯校會計學比賽 (亞軍)
015

2016-17年度第五屆聯校會計學比賽 (亞軍)  各得書券$50
5望 高芷晴

5望 簡英濠

5望 黃曉霖


 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利