big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2013-14 獲全港校際專題報道比賽 優異獎
2013-14 獲全港校際專題報道比賽 優異獎
2H 3 KO CHI CHING 高芷晴
2H 4 LAM PUI YI TEONA 林佩頤
2H 15 IP CHEUK LUN 葉卓倫
2H 17 LAM YAN CHI 林恩至


使學生從比賽中互相合作,就熱門議題採訪報道,增強團隊合作,解難,批判思考能力。同學最後獲得優異獎。
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利