big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 外界嘉許 > 2020-21 獲得「港燈」嘉許成為一星級「綠得開心學校」
2020-21 獲得「港燈」嘉許成為一星級「綠得開心學校」
2021_03
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利