big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 外界嘉許 > 2016-17 漢語聖經協會主辦- 2017第二十三屆聖經朗誦節
2016-17 漢語聖經協會主辦- 2017第二十三屆聖經朗誦節
010

漢語聖經協會主辦- 2017第二十三屆聖經朗誦節
4望 鄧稀芬 中四至中六組
4望 王靖雯 中四至中六組
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利