big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2017-18 Service Performance Awards (Vice house Captain)服務表現獎 (副社長)
2017-18 Service Performance Awards (Vice house Captain)服務表現獎 (副社長)
3M7A6099

4望

(英) TSUI WING TUNG

(中) 徐詠彤

Service Performance Awards

服務表現獎

5信

(英) WONG MAN YEE

(中) 黃敏儀

5信

(英) CHOW TSZ CHUN

(中) 周梓俊

5信

(英) LEE YIP WA

(中) 李業華

5望

(英) HEUNG YIN HANG

(中) 香彥行

 

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利