big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2017學校圖書館成功案例分享論壇—最受歡迎攤位獎
2017學校圖書館成功案例分享論壇—最受歡迎攤位獎
014

2017學校圖書館成功案例分享論壇—最受歡迎攤位獎
3望 張立衡

3望 何駿晞

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利