big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2016-17 領袖生服務表現獎
2016-17 領袖生服務表現獎
003

領袖生服務表現獎
4望 王靖雯 副總領袖生
5信 鄺嘉泰 副總領袖生
5望 李芷婷 副總領袖生
5望 陳嘉琪 副總領袖生
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利