big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2016-17 服務表現獎 (副社長)
2016-17 服務表現獎 (副社長)
002

服務表現獎 (副社長)
5望 莫文浩 服務表現獎 (副社長)
5望 魏沛輝 服務表現獎 (副社長)
5愛 沙迪娜 服務表現獎 (副社長)
5愛 蔡樂宜 服務表現獎 (副社長)
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利