big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2016-17 優良服務表現獎
2016-17 優良服務表現獎
001a優良服務表現獎        各得奬學金港幣 100元
5望 鄧焌賢 優良服務表現獎 (社長)
5望 羅敏靜 優良服務表現獎 (社長)
4望 陳琝迪 優良服務表現獎 (社長)
5望 吳思慧 優良服務表現獎 (副社長)
4望 王靖雯 優良服務表現獎 (副社長)
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利