big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2015-16 領袖生服務表現獎
2015-16 領袖生服務表現獎
56


5愛 馬莉亞 總領袖生
4望 葉卓倫 副總領袖生
4愛 何莉莎 副總領袖生
4望 李芷婷 高級領袖生
4望 羅柏泳 領袖生
4信 鄺嘉泰 領袖生


 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利