big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2013-14 第一次壁佈設計比賽
2013-14 第一次壁佈設計比賽

本年度第一次壁佈設計主題是「精彩的班會」,設計比賽亦已有了賽果,獲獎班別如下:

初級組
冠軍        一信
亞軍        三愛
季軍        二望、三望

高級組
冠軍        六真
亞軍        四愛、六望
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利