big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2012-13 班際欖球比賽
2012-13 班際欖球比賽

宗    旨:推動欖球活動
對    象:中一及中二級
日    期:14/1(一), 15/1(二), 17/1(四)
時    間:1:25p.m.至2:00p.m.
地    點:籃球場

冠軍 : 2望

亞軍 : 1愛

季軍 : 2信

殿軍 : 1信


每班設有“MVP”最有價值球員

1信:林文翰、1愛:廸文達
2信:江銘堅、2望:羅恩進

IMG_7921 IMG_7923


 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利