big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2012-13 社際女子初級組划艇比賽
2012-13 社際女子初級組划艇比賽
社際女子初級組划艇比賽

冠軍: 綠社一隊

亞軍: 黃社二隊

季軍: 綠社二隊
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利