big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2012-13 公益金便服日籌款
2012-13 公益金便服日籌款
公益金便服日籌款

六望班獲得最高款項班別
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利