big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2011-12 年度兼容教育組全年最高參與率獎勵計劃
2011-12 年度兼容教育組全年最高參與率獎勵計劃

高中組(愛心共融大使)

01

初中組(學弟妹)

02

非華語視藝創作展共融 (校內比賽)

03


04
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利