big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2018-19 第七十一屆香港學校音樂節
2018-19 第七十一屆香港學校音樂節


A:(中) 第七十屆香港學校音樂節

1愛

(英) RAZA QASIM

(中) 簡智明

男童聲獨唱(十四歲以下)

良好獎狀

1信

(英) LEUNG PO CHUN

(中) 梁寶駿

男童聲獨唱(十四歲以下)

優良獎狀

1望

(英) NG SIU TUNG

(中) 吳兆東

男童聲獨唱(十四歲以下)

優良獎狀

1信

(英) CHI YUI YING

(中) 池睿瑩

女聲獨唱 (十四歲以下)

優良獎狀

1信

(英) WONG YUEN TING

(中) 黃婉婷

女聲獨唱 (十四歲以下)

優良獎狀

 

 

 

 

2望

(英) CAI CHI YING

(中) 蔡智瑩

女聲獨唱 (十四歲以下)

優良獎狀

2望

(英) LOK YEE LAM

(中) 駱以琳

女聲獨唱 (十四歲以下)

優良獎狀

3愛

(英) FALAK AKHTAR

(中) 夏雅花

女聲獨唱 (十四歲以下)

優良獎狀

4信

(英) MAK WAI KWAN

(中) 麥慧筠

女聲獨唱 (十六歲以下)

優良獎狀

4望

(英) CHOI LOK KWAN

(中) 蔡樂君

女聲獨唱 (十六歲以下)

優良獎狀

4望

(英) CHOY LOK YIU

(中) 蔡樂饒

女聲獨唱 (十六歲以下)

優良獎狀

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利