big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2017-18 第七十屆香港學校音樂節
2017-18 第七十屆香港學校音樂節
3M7A6171

3M7A6180

3M7A6177

班別

學生姓名

獲獎名稱

獎品 / 獎金

5望

(英) HEUNG KING HON

(中) 香景瀚

男高音19歲以下聲樂獨唱組別

亞軍

2望

(英) CHOI LOK KWAN

(中) 蔡樂君

女子十四歲以下聲樂獨唱(外語組)

優良獎狀

3望

(英) CHOY LOK YIU

(中) 蔡樂饒

女子十四歲以下聲樂獨唱(外語組)

良好獎狀

3信

(英) MAK WAI KWAN

(中) 麥慧筠

女子十四歲以下聲樂獨唱(中文組)

良好獎狀

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利