big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2016 廠商會獎學金
2016 廠商會獎學金
035

2016廠商會獎學金            獲得獎學金1000元
5望 葉卓倫
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利