big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2016-17 聯校魔力橋比賽
2016-17 聯校魔力橋比賽
017

聯校魔力橋比賽  本校獲得團體冠軍
3信 余佳盈 奪得個人比賽項目亞軍
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利