big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2016-17 第六十八屆香港學校朗誦節
2016-17 第六十八屆香港學校朗誦節
009

第六十八屆香港學校朗誦節
3信 余佳盈 詩詞獨誦--普通話   優良
4望 香景瀚 散文獨誦--普通話   優良
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利